Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет / Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 7.1 Медицина (Анатомия,хистология и ембриология на човека), обявен в Държавен вестник, бр. 48 от дата 28.06.2022 г.