Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.3 Биологически науки (Биология на човека),обявен в Държавен вестник, бр. 48 от дата 28.06.2022 г.