Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2021/2022 г. / Исторически факултет / Кризи, конфликти и дипломация в световната политика

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Росица Ташева

тел.: 02 9308 366

e-mail: boris.stoyanov@uni-sofia.bg

*****

Насоченост.

Магистърската програма е ориентирана към интересуващите се от проблемите на международните отношения и разрешаването на конфликти. Тя запознава студентите с историческата еволюция на системите на международни отношения в модерната и съвременната епохи, с теорията, методите и практиките на съвременната дипломацията, с факторите и направленията във външната политика на Свръхсилите и не на последно място със задълбочаващите се проблеми на сигурността и развитието на стари и нови международни кризи. Акцентът е поставен върху евро-атлантическия регион и Русия, които са естествен и стратегически контекст на българската външна политика. Магистрите придобиват знания и умения в работата с документи, проследяването на добри и лоши практики в областта на международните отношения, сигурността и при разрешаването на конфликти.

Обучение.

Програмата дава възможност за двусеместриално обучение на бакалаври от различни специалности. Реализацията й е повелена както на утвърдени и опитни учени, така и на млади и амбициозни преподаватели от Катедрата по нова и съвременна история на Историческия факултет.

Учебният план е структуриран в два модула:

  • Модул А – Задължителни дисциплини – 11 на брой. От тях 6 дисциплини през зимния и 5 дисциплини през летния семестър с общо 37 кредита
  • Модул Б – Избираеми дисциплини: Всеки семестър студентите избират до 2 дисциплини от предложените в модула. Те имат право да изберат общо 4 дисциплини като е препоръчително най-малко две да бъдат от списъка в рамките на програмата, а останалите две могат да бъдат от други магистърски програми на Софийския университет. Изборът на курсове от други програми не е задължителен и може да става през всеки от семестърите в хода на обучението. Общият хорариум на избираемите дисциплини не трябва да бъде по-малък от 120 ч., а общият брой кредити да е най-малко 8. Списъкът на избираемите дисциплини в програмата подлежи на ежегодна актуализация и допълване.

Професионални компетенции.

Успешно завършилите програмата пригежават задълбочени знания за историята и теорията на международните отношения, за формирането и разгръщането на трансатлантическото сътрудничество, за историческото развитие на Европа, Америките и Русия през последните три столетия. Те придобиват и широки умения в областта нахуманитаристиката и обществените науки, както и експертна квалификация в сферата на европейските,американските, руските и други регионални и локални аспекти на новата и съвременната исторя и на особеностите в развитието на международните отношения и дипломацията.

Професионална реализация.

Със своята научноизследователска и педагогическа квалификация магистрите по история по програмата„Кризи, конфликти и дипломация в световната политика” могат да намерят професионалната сиреализация в сферата на образованието; научноизследователските институти и центрове; държавнитеинституции, включително структурите, свързани със сигурността; в междуправителствените имеждународните организации и институции, свързани с различни аспекти на междуналодните отношения,европейските институции; системата на културата; музеите; масмедиите; като експерти към фондации идруги неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан с историята, международнитеотношения, културата и културните връзки и взаимодействия; като експерти към съответните секции намузейни експозиции и колекции; като специалисти в областта на архивите и архивното дело иадминистрирането на различни образователни програми.

____

НОВ Учебен план