Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Предстоящи защити / Владимир Красимир Терзиев, Исторически факултет

Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Публична защита на дисертационния труд на Владимир Красимир Терзиев на тема: „Здравната просвета в българското общество 1856 –1878 г.“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2 История и археология – Докторска програма „История на България – История на Българското възраждане“. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии:

Становища: