Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Предстоящи защити / Петьо Пламенов Иванов, Исторически факултет

Зала 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Петьо Пламенов Иванов на тема: „Войска и въоръжение в ранносредновековна България (VII-XI век)“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2 История и археология – Докторска програма „История на България – История на средновековна България“. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: Доц. д-р Ангел Николов Николов

Автореферат

Рецензии:

Становища: