Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Предстоящи защити / Екатерина Красимирова Ангелова, Исторически факултет

35-та аудитория, ИФ - Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Екатерина Красимирова Ангелова на тема: „Църковната политика на България между унията на цар Калоян и възстановяването на Българската патриаршия (1204-1235 г.) “, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“; Професионално направление 2.2 История и археология – Докторска програма „История на България – История на средновековна България“. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: Проф. д-р Александър Николов Николов

 

Автореферат / EN

Рецензии:

Становища: