Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Предстоящи защити / Доника Николаева Цановска-Шнеевайс, Исторически факултет

Конферентна зала/огледална/, Ректорат- северно крило

Публична защита на дисертационния труд на Доника Николаева Цановска-Шнеевайс на тема: „Роля и дейност на драгоманите. Австрийският клон на фамилията Теста през втората половина на XVIII в. – първата половина на XIX в.“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история - Нова балканска история). Редовен докторант, отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. д-р Мария Баръмова
Председател на научното жури: проф. дин Иван Христов Първев

Автореферат / EN

Рецензии:

Становища: