Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Предстоящи защити / Дeнис Даниелов Борисов, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Денис Даниелов Борисов на тема: Икономически и културни контакти на Северозападна Тракия с гръцкия свят (V–I в. пр. Хр.)“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология. Археология – Класическа археология (Древна Гърция). Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: доц. дн Нарцис Цветанов Торбов.

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Димитров Вълчев

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии

Становища