Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Предстоящи защити / Деница Тенчева Илиева, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Деница Тенчева Илиева на тема: Сравнителен анализ на керамиката от Югоизточна България и Североизточна Егея в края на III и началото на II хил. пр. Хр., за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология /Стара история/Праистория/Бронзова епоха. Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. д-р Красимир Петров Лещаков

 

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Георгиева Георгиева

 

Автореферат

Рецензии

Становища