Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Предстоящи защити / Ася Валентинова Вълчева, Исторически факултет

Аудитория № 40, Южното крило на Ректората.

Публична защита на дисертационния труд на Ася Валентинова Вълчева на тема:Учителят – медиатор между традицията и модерността XX-XXI век /Етноложко изследване/", за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата /Етнология на града/. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Виолета Калинова Коцева

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии:

Становища: