Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Предстоящи защити / Ангелина Любомирова Пировска, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Ангелина Любомирова Пировска на тема: Техника и технология на колористичната украса през праисторията“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология. Археология – Методи в археологията. Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: доц. д-р Георги Диков Мавров.

Председател на научното жури: доц. д-р Бойка Кунчева Златева

 

Автореферат

Рецензии

Становища