Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Зозан Мехмет Тархан, Исторически факултет

Защитата ще се проведе в дистанционна форма в Zoom на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/87470050619?pwd=eXgrbmNiSjliVnZjTlgzSU5EVVZXQT09
Meeting ID: 874 7005 0619
Passcode: 384379

 

Публична защита на дисертационния труд на Зозан Мехмет Тархан на тема „Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934-745 г. пр.Хр.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (Стара история). Редовна докторантка, отчислена с право на защита. Научен ръководител проф. дин Диляна Ботева-Боянова.

Председател на научното жури: доц. д-р Юлия Милчева Цветкова

 

Автореферат / англ.

Рецензии:

Становища: