Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Явор Кирилов Митов, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Явор Кирилов Митов на тема: „Военно-административно устройство на българските земи под византийска власт (971-1018)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология (История на България – История на средновековна България). Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Николов

 

Автореферат

Рецензии

Становища