Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Владимир Станимиров Стайков, Исторически факултет

Съгласно Заповед на Ректора на СУ № РД – 19-179 /21.05.2020 г. Ви уведомявамe, че процедурата ще се проведе дистанционно на следния адрес: https://meetingsemea20.webex.com/meetingsemea20/j.php?MTID=meeb4c5bc301c4047221bf30c502a232d

Meeting password: Atnwygu5w55 (28699485 from phones and video systems)

 

Защита на докторскатя дисертация на Владимир Станимиров Стайков тема:Етно-културни връзки по Долен и Среден Дунав през Ранното средновековие, VІІ-ІХ в. (по данни на некрополите)", за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 2.2 История и археология (Археология). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Николов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища