Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Виталий Дмитриевич Казанжи, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Виталий Дмитриевич Казанжи на тема: „Трудовите традиции на преселниците от българските земи в Южна Бесарабия през ХIХ – първата половина на ХХ в.” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Надя Манолова-Николова

 

Автореферат

Рецензии

Становища