Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Веселина Димитрова Димитрова, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Веселина Димитрова Димитрова на тема: „Погребални практики и съоръжения в Казанлъшката долина през Късножелязната епоха“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология. Археология. Тракийска археология. Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. д-р Тотко Нейков Стоянов.

Председател на научното жури: доц. д-р Даниела Стефанова Стоянова

 

Автореферат

Рецензии

Становища