Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Васил Владимиров Балтаджиев, Исторически факултет

Ауд. 40, Южно крило на Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Васил Владимиров Балтаджиев на тема:Аспекти на всекидневието на мъжете в трудоспособна възраст в българското село (етноложко проучване края на XX началото на XXI век), за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология – Етнология на прехода/. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Джени Маринов Маджаров

 

Автореферат

Рецензии

Становища