Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ваня Младенова Ставрева, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Ваня Младенова Ставрева на тема: „Антропоморфната пластика на късноенеолитните култури Варна, КГК VI, КСБ – възможности за интепретация, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология. Археология – Праистория – Неолит и енеолит. Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: доц. д-р Петя Георгиева Георгиева.

Председател на научното жури: проф. дин Диляна Василева Ботева-Боянова

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии

Становища