Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Теодор Иванов Борисов, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Теодор Иванов Борисов на тема: „Спортът като политика и пропаганда в България (60-те – 80-те години на ХХ в.)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Съвременна българска история). Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди

 

Автореферат

Рецензии

Становища