Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Тенчо Николов Попов, Исторически факултет

Защитата ще се проведе в дистанционна форма в платформата Zoom на адрес:
https://zoom.us/j/2407700804?pwd=cFJOYy9acFdmN1RxMk41dDJ1WXladz09

 

Публична защита на дисертационния труд на Тенчо Николов Попов на тема: Български средновековни монети като извор за историята. Монетосечения на цар Йоан II Асен с деспот Мануил Комнин Дука и деспот Михаил II Дука: Солун и Епир под върховната власт на българския цар след 1230 г." за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология – История на България (История на България – История на средновековна България). Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Николов Николов

 

Автореферат

Рецензии

Становища