Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Стоян Димитров Стоянов, Исторически факултет

Зала 2 - Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Стоян Димитров Стоянов на тема: „Българо-полски политически отношения (1945 – 1989 г.)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България Съвременна българска история. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгения Иванова Калинова

 

Автореферат - БГ / ЕN

Рецензии

Становища