Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Стефан Петров Петров, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Стефан Петров Петров, на тема „Руската империя и антивоенните движения в годините на Първата световна война“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история - История на Русия). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Дарина Григорова Григорова

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии:

Становища: