Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Слава Николаева Василева, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат, Южно крило

Защита на дисертация на тема: "Рисувана керамика от Аполония Понтика: съдовете в "Керченски стил"" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология – Археология (Класическа археология). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Костадин Рабаджиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: