Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Самуил Стойков Шивачев, Исторически факултет

Зала 1 Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Самуил Стойков Шивачев на тема: "Съветско-германските отношения (1918-1939 г.)" за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история - Съвременна история). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Сивилов

 

Автореферат
Рецензии:

Становища: