Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Румяна Димитрова Йорданова, Исторически факултет

Във връзка със Заповед на ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ заповед № РД-19-214/12.06.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка: https://meet.google.com/edo-ckod-drt

 

Защита на докторска дисертация на Румяна Димитрова Йорданова на тема: Керамичните съдове от голямата селищна могила при Русе за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 2.2 История и археология Стара история (Праистория – Неолит и Енеолит). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Юри Тодоров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища