Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Рамона Валентинова Димова, Исторически факултет

Съгласно Заповед на Ректора на СУ РД 19-143 от 23.03.2020 г. Ви уведомявамe, че процедурата ще се проведе дистанционно на следния адрес: https://join.skype.com/nSt7IzEGfXgG

 

Публична защита на дисертационния труд на Рамона Валентинова Димова на тема: "Архивното наследство на жените художнички, съхранено в Централния държавен архив (1896 - 1945)" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 2.2 История и археология /Документалистика, архивистика, палеография (включително историография и източникознание) - Архивистика. Редовен докторант, отчислен, с право на защита.

Председател на журито: проф. д-р Анна Кочанкова

 

Автореферат

Рецензии

Становища