Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Радослава Богомилова Масларска, Исторически факултет

Ректорат, Зала 37 А (ИФ)

 

Публична защита на дисертационен труд на Радослава Богомилова Масларска на тема "Англо-американските бомбандировки над София в годините на Втората световна война - военни, дипломатически и човешки аспекти" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 2.2.История и археология - Нова и най-нова обща история - Съвременна история. Отчислена, с право на защита.

Председател на Научното жури: проф. д-р Евгения Калинова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: