Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Пламен Валентинов Петров, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно.

Публична защита на дисертационния труд на Пламен Валентинов Петров на тема „Изкуство и власт в България през 70-те години на XX век" за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (История на България - Съвременна българска история). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Румяна Христиди.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: