Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Пламен Ангелов Иванов, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Пламен Ангелов Иванов, на тема „Ислям и национализъм в Турция“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история - Съвременна балканска история). Свободна докторантура, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: чл. кор. проф. дин Иван Илчев Димитров.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: