Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Петър Пламенов Минков, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

 

Публична защита на дисертацията на Петър Пламенов Минков на тема: Малки керамични артефакти от ранната бронзова епоха от Горнотракийската низина, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология/Праистория/Бронзова епоха. Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: доц. д-р Христо Димитров Попов.

Председател на научното жури: проф. д-р Красимир Петров Лещаков

 

Автореферат

Рецензии

Становища