Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Николай Димитров Димитров, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Николай Димитров Димитров на тема: Религиозен живот в Сердика и Пауталия през римската епоха (сравнителен анализ), за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология. Класическа археология/ Рим. Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. дин Костадин Рабаджиев.

Председател на научното жури: доц. д-р Даниела Стефанова Стоянова

 

Автореферат - БГ / EN

Рецензии

Становища