Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Надежда Иванова Янковска, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защи на дисертационния труд на Надежда Иванова Янковска на тема: „Съветският съюз и предизвикателствата пред световното комунистическо движение в периода 1953-1964 г.” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история - Съвременна история). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Сивилов.

Автореферат

Рецензии

Становища