Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Мартин Милчев Димитров, Исторически факултет

Ректорат, Зала № 1

 

Публична защита на дисертационен труд на редовния докторант Мартин Милчев Димитров на тема "СССР и Япония (1945-1960). Ролята на дипломацията за нормализиране на отношенията" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 2.2.История и археология - Нова и най-нова обща история - История на Русия.

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Сивилов

Автореферат

Рецензии:

Становища: