Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Марина Яниславова Иванова, Исторически факултет

Съгласно Заповед на Ректора на СУ РД 19-143 от 23.03.2020 г. Ви уведомявамe, че процедурата ще се проведе дистанционно на следния адрес: https://join.skype.com/bx4c8ggXGjbm

 

Публична защита на дисертационния труд на Марина Яниславова Иванова на тема „Житейски модели на български семейства в София и Виена в края на 19 и началото на 21 век“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология/. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Ирина Колева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: