Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Маргарет Николаева Поппетрова, Исторически факултет

Зала 2 - Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Маргарет Николаева Поппетрова на тема: „Книгоиздаването в социалистическа България: процеси и политики (1944 1956 г.)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България Съвременна българска история. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди

 

Автореферат

Рецензии

Становища