Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Магдалена Димитрова Пиринска-Апостолу, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

Съгласно Заповед на Ректора на СУ РД 19-143 от 23.03.2020 г. Ви уведомявамe, че процедурата ще се проведе дистанционно на следния адрес: https://us04web.zoom.us/j/78500823182

 

Публична защита на дисертационния труд на Магдалена Димитрова Пиринска-Апостолу на тема „Антропологична характеристика на ученици /12-17 годишни/ от Централна Гърция“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология/. Свободна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Цветанка Маринова, дм,дмн

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: