Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Любомир Георгиев Рачев, Исторически факултет

Съгласно Заповед на Ректора на СУ № РД – 19-179 /21.05.2020 г. Ви уведомявамe, че процедурата ще се проведе дистанционно на следния адрес: https://meetingsemea20.webex.com/meetingsemea20/j.php?MTID=mfb200963ba9d1f886ba3dd8d927a42fe

Password: JMtR2apPJ32 (56872277 from phones and video systems)

 

Защита на докторскатя дисертация на Любомир Георгиев Рачев тема:Наемничеството в Западна Европа през XIV - XV век ", за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 2.2 История и археология (Средновековна обща история). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Николов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища