Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Кристина Бориславова Бобева, Исторически факултет

Ауд. № 40, Южно крило, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Кристина Бориславова Бобева на тема:Социални мрежи за взаимопомощ в периода на социализма (По примера на град Пловдив и град Съединение)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология). Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. днк Веселин Тепавичаров

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: