Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Красимира Манолова Тодорова, Исторически факултет

Зала 1 - Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Красимира Манолова Тодорова на тема:Република Македония в българската политика (1989 – 1997 г.)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България Съвременна българска история. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Наум Илиев Кайчев

 

Автореферат

Рецензии

Становища