Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Калоян Веселинов Праматаров, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат, Южно крило

Защита на дисертация на тема: "Извънградски некрополи в провинция Тракия (I-III в.)" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология – Археология (Тракийска археология). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури:проф. д-р Тотко Стоянов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: