Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Калоян Валериев Ангелов, Исторически факултет

Заседателна зала № 2, Северно крило, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Калоян Валериев Ангелов, на тема „Етнопсихологически модел на кооринационно-образователни политики в България /1989-2019 г./за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнопсихология на образователното взаимодействие/. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Илия Стоянов Илиев

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии:

Становища: