Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Калоян Иванов Петков, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Калоян Иванов Петков на тема: „Оръжията като вотивен дар в Тракия и съседните култури I хил. пр. Хр.“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология. ДП Археология, Тракийска археология . Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. д-р Тотко Нейков Стоянов.

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Димитров Вълчев

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии

Становища