Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ивета Драгомирова Косева, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат - северно крило.

Публична защита на дисертационния труд на Ивета Драгомирова Косева, на тема „Далмация във венецианско - руските отношения през XVIII век“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история – Нова балканска история: Централна Европа и Балканите XVII-XVIII век. Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. дин Иван Христов Първев

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Георгиева Баръмова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: