Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ивана Иванова Николова, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Ивана Иванова Николова, на тема "Социалната държава в САЩ (1945-1953). Политически и обществени нагласи.” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история - Съвременна история). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Сивилов.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: