Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Христин Динков Лалев, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Христин Динков Лалев на тема: „Видинското царство в контекста на българския държавно-политически модел през ХIV век“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология (История на България – История на средновековна България). Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дин Петър Ангелов

 

Автореферат

Рецензии

Становища