Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Глория Стойчева Стоева, Исторически факултет

Съгласно Заповед на Ректора на СУ РД 19-143 от 23.03.2020 г. Ви уведомявамe, че процедурата ще се проведе дистанционно на следния адрес: https://us04web.zoom.us/j/77660428026?pwd=cHBtOEZOMGRWL3gyUTdxbHRiZW9JUT09

Защита на докторска дисертация на тема: „Руска военна емиграция и младежко движение в България и кралство Югославия между двете световни войни”, за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история – История на Русия).

Председател на Научното жури: доц. д-р Александър Сивилов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища