Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Евлоги Генов Станчев, Исторически факултет

Зала 1 Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Евлоги Генов Станчев на тема: "Национализъм и динамика на идентичността на волжките татари (XIX– краят на XX век).“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история - История на Русия). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Тина Георгиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: