Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Елиза Валентинова Танева, Исторически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в платформа zoom:

https://us05web.zoom.us/j/83181728040?pwd=NlJyWXdkRDFYc0ZWS1pVR1htczhZdz09

Meeting ID: 831 8172 8040
Passcode: wBU6dx

 

Публична защита на дисертационния труд на Елиза Валентинова Танева на тема: България и Балканският пакт 1934 – 1941 г. за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология – История на България (Нова българска история 1878 – 1944). Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгения Иванова Калинова

 

Автореферат

Рецензии

Становища