Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Елена Христова Витанова, Исторически факултет

Заседателна /огледална/ зала в Северното крило на Ректората

 

Публична защита на дисертационния труд на Елена Христова Витанова на тема: „СЪВРЕМЕННИ ИНТЕРКУЛТУРНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЕТНОГРАФСКИ И ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В БЪЛГАРИЯ, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология - Етномузеология/. Задочна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Ирина Колева Колева

 

Автореферат

Рецензии

Становища