Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Делян Иванов Русев, Исторически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в платформа zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86771449413?pwd=d000WmViQnMxaUU0dzdNZnBheFBMQT09

Meeting ID: 867 7144 9413
Passcode: 374363

 

Публична защита на дисертационния труд на Делян Иванов Русев на тема:От средновековна България към османска Румелия: Нов поглед към османската историко-наративна традиция от XV началото на XVI век“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България (История на българските земи XV–XVII век). Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Николов Николов

 

Автореферат

Рецензии

Становища